Zelf bepalen of bodemenergie gerealiseerd kan worden bij woning of groot gebouw.

Zelf bepalen of bodemenergie gerealiseerd kan worden bij woning of groot gebouw.

De WKO-tool is een online instrument dat bedrijven inzicht geeft in bodemgebruik en de mogelijkheden om ondiepe bodemenergie op een bepaalde locatie te realiseren. Sinds kort gaat de tool verder onder de naam WKO-bodemenergietool en is hij ook geschikt voor gebruik door particulieren. De WKO-bodemenergietool is nadrukkelijk ontwikkeld als startpunt: hij is niet geschikt voor vergunningaanvragen, haalbaarheidsstudies of ontwerpstudies, Waterkracht Duurzame Energie is een door de overheid erkend bedrijf dat de haalbaarheidsstudies en vergunningaanvragen kan verzorgen.

In het vakblad Warmtepompen werd het volgende artikel geschreven:

Hulpmiddel voor inzicht in bodemenergie overgedragen aan RVO.nl

Bronnen

Tijdens het Nationale Warmte Congres dat onlangs plaatsvond in Nijmegen, heeft Rijkswaterstaat het beheer van de WKOtool officieel overgedragen aan RVO.nl. De WKOtool is een hulpmiddel voor particulieren, bedrijven en installateurs die interesse hebben of werken met ondiepe bodemenergie, oftewel warmte/koude-opslag (wko).

Bij ondiepe bodemenergie worden warmte en koude uit de ondergrond (< 500 meter) gewonnen om – doorgaans met tussenkomst van een warmtepompinstallatie – woningen, kantoren, kassen en bedrijfshallen te verwarmen of te koelen. Volgens de overheid kan hiermee tot 80 procent op het energiegebruik worden bespaard, ten opzichte van traditionele energiesystemen. De WKOtool geeft inzicht in de mogelijkheden en de beperkingen van bodemenergie als gevolg van bijvoorbeeld drinkwaterwingebieden, archeologische vindplaatsen of bodemverontreiniging. Daarbij gaat het om zowel open als gesloten bodemenergiesystemen in heel Nederland.

Quick-scan

Rijkswaterstaat ontwikkelde de WKOtool in nauwe samenwerking met gemeenten, provincies, omgevingsdiensten en RVO.nl. Het doel van de tool is volgens Rijkswaterstaat om belemmeringen voor het gebruik van wko weg te nemen en verantwoord gebruik van de bodem te stimuleren. De tool levert snel en eenvoudig inzicht in de mogelijkheden voor ondiepe bodemenergie. Omdat het hierbij om een ‘quick-scan’ gaat is het geen hulpmiddel voor officiële vergunningaanvragen, haalbaarheidsstudies of ontwerpstudies. 

Koelen van gebouwen kan eenvoudig en goedkoop met goed systeemontwerp.

Koelen van gebouwen kan eenvoudig en goedkoop met goed systeemontwerp.

Bijna een op de tien nieuwe grote gebouwen in Nederland wordt verwarmd en gekoeld middels een open warmte koude opslag systeem,  WKO ook wel ATES genoemd. WKDE kan er voorzorgen dat u volgend zomer een prima gekoeld gebouw heeft, van woning tot groot gebouw. Het ontwerp daarvan is belangrijk. De ruimte voor nieuwe bodemsystemen begint namelijk krap te worden, met name in de randstad. Als systemen te dicht bij elkaar zijn aangelegd, ontstaat het risico op thermische kortsluiting waarbij de bronnen elkaar beïnvloeden. Waterkracht Duurzame Energie (WKDE) verzorgt het bronontwerp en vergunningaanvragen en is een daartoe door de overheid erkend bedrijf.

In het vakblad Warmtepompen werd het volgende artikel geschreven:

Grote wko’s kunnen veel beter worden gepland’

Bronnen

Open bronsystemen kunnen ervoor zorgen dat het energiegebruik van grote gebouwen drastisch wordt verlaagd. Open bronnen of wko’s, in internationaal verband meestal Aquifer Thermal Energy Storage (ATES) genoemd, zijn in Nederland erg populair, al neemt hun aantal de laatste jaren wel af. Het gevolg van die populariteit is dat de Nederlandse bodem op sommige plaatsen ‘vol’ begint te raken. Marc Jaxa-Rozen, onderzoeker aan de TU Delft, is onlangs gepromoveerd op dit onderwerp.

Bij een wko of ATES wordt in een grondwaterreservoir in een bodemlaag overschotwarmte opgeslagen in de zomer, zodat deze in de winter kan worden gebruikt om met tussenkomst van een warmtepomp een gebouw van warmte te voorzien. Andersom wordt het systeem in de zomer gebruikt om hetzelfde gebouw te koelen.

Krapte in de bodem

Bijna een op de tien nieuwe grote gebouwen in Nederland wordt verwarmd en gekoeld middels een ATES, en het gevolg daarvan is dat de ruimte voor nieuwe bodemsystemen krap begint te worden, met name in de randstad. Als systemen te dicht bij elkaar zijn aangelegd, ontstaat het risico op thermische kortsluiting waarbij de bronnen elkaar beïnvloeden. “Dus houden de bouwers een (veel te) grote veiligheidsmarge aan, wat ten koste gaat van de beschikbare ruimte”, aldus Jaxa-Rozen op de aankondigingspagina van zijn promotie aan de TU.

Vergunningaanvraag Kiremko gereed: nieuw open WKO systeem

Vergunningaanvraag Kiremko gereed: nieuw open WKO systeem

Open bodemenergiesystemen zijn geschikt voor het leveren van grote koel en verwarmingsvermogens van 70 kW opgesteld vermogen tot 5000 kW opgesteld vermogen. Vaak gaat het dan om een groot woningbouw complex, een kantoorgebouw of een fabriek. Recent heeft Waterkracht Duurzame Energie (WKDE) voor het bedrijf Kiremko uit Montfoort het gehele vergunning traject mogen uitvoeren. Kiremko is marktleider van machines voor de aardappelverwerkende industrie. Kiremko focust op productontwikkeling, continue verbetering, innovatieve & duurzame technologie en samenwerking. Kiremko is toekomstgericht met respect voor haar team, haar klanten, partners én het milieu. WKDE is er daarom trost op voor Kiremko de QuickScan, m.e.r-beoordelingsnotitie en complete vergunningaanvraag Waterwet te mogen uitvoeren.

Vergunningaanvraag Kiremko gereed: nieuw open WKO systeem

Voordat de vergunningen worden aangevraagd is het verstandig een voorstudie te doen, waar mee een Quick scan gemaakt wordt wat er wel of niet mag en kan. De bodem is namelijk niet overal hetzelfde en de overheid stelt van plaats tot plaats andere voorwaarden. Het zou ook goed kunnen dat een gesloten bodemenergiesysteem een beter passende optie is. WKDE maakt ook een uitvoeringsbudget zodat u weet wat de realisatiekosten zijn.

Als de Quick scan positief uitpakt wordt een een milieu effect beoordelingsnotitie geschreven en aan de vergunningverlener ter beoordeling voorgelegd. Vaak uit deze notitie dat  een m.e.r. onderzoek niet nodig is.

Daarna kan de vergunning Waterwet en de lozingsvergunning worden aangevraagd. Wanneer de vergunningen verleend zij kan het grondboorbedrijf de WKO bronnen boren. Bij Kiremko werd dit uitgevoerd door Duratherm Nederland BV. Het totale traject van QuickScan tot realisatie kan wel 1 jaar duren. Het is dus verstandig tijdig te beginnen.

WKDE is een relatief klein bureau waarbij de medewerkers een geohydrologische opleiding hebben Met een zeer gevarieerd aantal projecten is met geohydrologische vraagstukken reeds 15 jaar ervaring opgedaan. Onze medewerkers komen uit de (grondboor)praktijk. Met de voeten op de grond kunnen we doelgericht aan de slag gaan. Door met een netwerkstructuur van partnerbedrijven te werken  kan snel een flexibel gewerkt worden en de juiste deskundigheid geactiveerd worden. Sinds februari 2020 is  het  open WKO systeem bij Kiremko in werking.

Compleet bodemenergiesysteem in het Gelderse Veessen

Compleet bodemenergiesysteem in het Gelderse Veessen

In het Gelderse Veessen , Tussen Zwolle en Deventer nabij de IJssel, heeft Waterkracht Duurzame Energie recent een compleet bodemenergiesysteem gerealiseerd. Het project bestaat in totaal uit drie woningen. Het bronsysteem is ontworpen om meer dan 25 jaar gegarandeerd duurzame energie te kunnen leveren. Door middel van bodemenergie kan de warmte van de zomer en het koude van de winter opgeslagen worden en in een later seizoen weer onttrokken worden. Op deze manier kan in elke periode van het jaar een woning op de juiste temperatuur worden gehouden. De in dit project toegepaste Ecoforest warmtepomp werkt zeer efficiënt waarbij het verwarmingsrendement 400 tot 500% bedraagt. De koeling heeft zelfs een rendement van meer dan 1000%!

Compleet bodemenergiesysteem In het Gelderse Veessen

WKDE is zelf gecertificeerd voor de BRL 11.000 gericht op ontwerp van bodemenergiesystemen. Met haar vast partnerbedrijven kan WKDE de gehele installatie verzorgen van boren tot en met plaatsen van de warmtepomp. Ontzorgen is ook echt ontzorgen. Er komt heel wat bij kijken om een gecertificeerde installatie te kunnen aanleggen. Bent u benieuwd wat deze werkzaamheden zoal inhouden? Wat dacht u van:

 • Het verzorgen van de melding bij de desbetreffende gemeente.
 • Uitvoeren en rapporteren van interferentie berekening
 • Klic-melding, leveren en plaatsen van geprefabriceerde bodemwisselaar, HDPE 100 SDR11;
 • Mechanische grondboring voor het plaatsen van de bodemwisselaar;
 • Onderling verbinden van de geplaatste bodemwisselaars volgens het principe van Tichelmann;
 • Graafwerkzaamheden, benodigde materialen en markeringslint ten behoeve van de werkzaamheden;
 • Vullen, spoelen en dichtheidsbeproeving van het complete systeem;
 • Glycolvulling in het bronleidingsysteem;
 • Werken volgens de wettelijke normen BRL 2100 en BRL 11.000
 • Het plaatsen van de warmtepomp;
 • Het monteren en aansluiten op het aanwezige afgiftesysteem tot 1 meter vanaf de warmtepomp;
 • In bedrijfstellen van het complete warmtepompsysteem, checklistoplevering en installatie waarbij de installateur gebouwinstallatie aanwezig is;
 • Rapportage en Autocad tekenwerk na oplevering;
 • Certificatie conform BRL 6000-21.

Ben u ook geïnteresseerd in een compleet bodemenergie systeem? Neem dan contact op met WKDE. Wij werken voor particuliere klanten in Gelderland, Flevoland en Overijssel. Voor installateurs en grondboorbedrijven kunnen we  in geheel Nederland ondersteunen met advieswerkzaamheden voor ontwerp, melding, vergunningaanvragen en interferentie berekeningen.

Hydrologische veldproef KOZ school Maximaal Rotterdam

Hydrologische veldproef KOZ school Maximaal Rotterdam

Het gebruik van een open bodemenergiesysteem mag niet tot andere of grotere (negatieve) effecten leiden dan vooraf is aangegeven in de Effectenstudie. Na ingebruikname van de installatie dient de vergunninghouder de hydrologische effecten te laten verifiëren met een hydrologische veldproef. Waterkracht Duurzame Energie heeft op 28 november 2019 de uitkomsten van de veldproef gerapporteerd. De beide WKO bronnen zijn gedurende 2 uur getest met capaciteit test en step down testen. WKDE heeft een rapportage opgesteld waarin de aquifer test data werd geanalyseerd.

Hydrologische veldproef KOZ school Maximaal Rotterdam

Binnen Máximaal bundelen vier verschillende scholen hun krachten en delen zij hun expertise.

 • De St. Mattheusschool is een school voor Speciaal Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs aan Zeer Moeilijk Lerende Kinderen en tevens kernschool voor kinderen met autisme voor de regio Rotterdam. Sedert 2007 is de school uitgebreid met een afdeling Intensieve Begeleiding (so en vso). Sinds 2012 is de vso-afdeling van de St. Mattheusschool hernoemd tot het Rotterdamcollege, middelbaar onderwijs voor ZML.
 • Het Rotterdamcollege biedt middelbaar onderwijs aan zeer moeilijk lerende leerlingen in de leeftijd van 12 tot 20 jaar.
 • Kinderopvang BijDeHand is de meest bijzondere kinderopvangorganisatie in Rotterdam en Berkel en Rodenrijs. Zij bieden méér dan kinderopvang door onze pedagogische visie, waarin respect voor het kind centraal staat. Dat maakt de kinderdagverblijven, peuteropvang en buitenschoolse opvang BijZonder BijDeHand.
 • Pameijer is er voor iedereen voor wie meedoen in de samenleving lastig is.”We helpen mensen verder bij wonen, werken en opgroeien, altijd vanuit hun eigen kracht en talent. Dat drijft ons elke dag. Wij geloven namelijk dat iedereen ertoe doet. En dat onze samenleving pas een samenleving is als we doen wat het woord betekent: samenleven”.

Duurzaam Installatieconcept

Voor de conditionering van het binnenklimaat van de KOZ-school in Rotterdam is door Volantis in 2014 een duurzaam installatieconcept ontworpen. Dit systeem voorziet in verwarming, ventilatie en koeling. Een ondergronds energieopslagsysteem in combinatie met een warmtepomp maakt onderdeel uit van het installatieontwerp. Het in 2014 voorgenomen energieopslagsysteem bestond uit een doublet met een warme- en een koude bron, gedimensioneerd op een maximaal debiet van 12 m3 per uur. Beide filters zijn geschikt voor onttrekken en infiltreren van grondwater. De bronnen zouden worden geplaatst in het gecombineerde tweede en derde watervoerend pakket tussen 40 en 240 m-mv.

De ondergrondse WKO installatie is op 1 april 2014 vergund door de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH). Bij de bouw van de KOZ school is besloten het bronzijdige gedeelte van de WKO niet aan te leggen. In 2019 is alsnog besloten over te gaan tot aanleg van het ondergrondse deel van de WKO in de vorm van een monobron in plaats van een doublet.  Met de veldproeven zijn de prestaties van de gerealiseerde bronnen in beeld gebracht. WKDE heeft vastgesteld dat de bronnen ruimschoots voldoen aan de ontwerpuitgangspunten.