Grondwater heeft verrassend veel mogelijkheden

 

Geohydrologisch onderzoek

Gesloten bodemwisselaars

Interferentie

.De bodem onder onze voeten en het grondwater dat daarin aanwezig is biedt vele mogelijkheden. Watervoerende lagen, ook wel aquifers genoemd, worden gebruikt voor toepassing in:

  • Waterwinning voor brandbestrijding (sprinklerinstallaties);
  • Beregening van landbouwgewassen;
  • Duurzame energie transitie ten behoeve van Warmte Koude Opslag WKO;
    • Bodemenergie en aardwarmte ten behoeve van verwarmen en koelen van woningen en bedrijven met toepassing van warmtepompen;
    • Warm water opslag van geothermie (hot water battery);
    • Levering van koelwater voor bedrijfsprocessen.

Geohydrologisch onderzoek

Waterkracht Duurzame Energie kan de benodigde hydrologische onderzoeken uitvoeren en bronontwerpen maken. Ook kunnen wij de effecten op de omgeving berekenen en voorspellen. De overheid vereist na aanleg vaak evaluatierapporten, effect monitoring en hydrologische veldproeven.  De hydrologen van Waterkracht Duurzame Energie gebruiken hiervoor Aquifer simulatie programma’s.

 

Gesloten bodemwisselaars

Daar waar beperkte mogelijkheden zijn om water te winnen kan voor duurzame energievoorziening gewerkt worden met gesloten bodemwisselaars (bronnen), ook wel sondes genoemd. Deze kunnen prima functioneren met een aardwarmtepomp voor relatief kleine gebouwen ten behoeve energie neutraal duurzaam wonen. Boorgaten van gesloten bodemwisselaars worden steeds vaker met grout afgewerkt om water scheidende lagen instant te houden en menging van verschillende waterkwaliteiten te voorkomen. Waterkracht Duurzame Energie  ontwerpt het aantal gesloten bronnen en de configuratie van de gesloten bronnen in het programma EED (Earth Energy Designer) of gelijkwaardig.

 

Interferentie

De gesloten bronnen kunnen elkaar onderling beïnvloeden, ookwel interferentie genoemd. Wij berekenen dit met de methode die genoemd is in de Besluitvormings Uitvoerings Methode voor toetsen en beschikken in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet bodembescherming en de Wet milieubeheer (BUM BE deel 2).

Ook kan er sprake zijn van interferentie tussen open bronnen en gesloten bronnen. Voor eenvoudige en complexe situaties kunnen wij hiervoor de interferentieberekening opstellen en de vergunningaanvraag indienen bij het Omgevingsloket (OLO).