Het gebruik van een open bodemenergiesysteem mag niet tot andere of grotere (negatieve) effecten leiden dan vooraf is aangegeven in de Effectenstudie. Na ingebruikname van de installatie dient de vergunninghouder de hydrologische effecten te laten verifiëren met een hydrologische veldproef. Waterkracht Duurzame Energie heeft op 28 november 2019 de uitkomsten van de veldproef gerapporteerd. De beide WKO bronnen zijn gedurende 2 uur getest met capaciteit test en step down testen. WKDE heeft een rapportage opgesteld waarin de aquifer test data werd geanalyseerd.

Hydrologische veldproef KOZ school Maximaal Rotterdam

Binnen Máximaal bundelen vier verschillende scholen hun krachten en delen zij hun expertise.

  • De St. Mattheusschool is een school voor Speciaal Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs aan Zeer Moeilijk Lerende Kinderen en tevens kernschool voor kinderen met autisme voor de regio Rotterdam. Sedert 2007 is de school uitgebreid met een afdeling Intensieve Begeleiding (so en vso). Sinds 2012 is de vso-afdeling van de St. Mattheusschool hernoemd tot het Rotterdamcollege, middelbaar onderwijs voor ZML.
  • Het Rotterdamcollege biedt middelbaar onderwijs aan zeer moeilijk lerende leerlingen in de leeftijd van 12 tot 20 jaar.
  • Kinderopvang BijDeHand is de meest bijzondere kinderopvangorganisatie in Rotterdam en Berkel en Rodenrijs. Zij bieden méér dan kinderopvang door onze pedagogische visie, waarin respect voor het kind centraal staat. Dat maakt de kinderdagverblijven, peuteropvang en buitenschoolse opvang BijZonder BijDeHand.
  • Pameijer is er voor iedereen voor wie meedoen in de samenleving lastig is.”We helpen mensen verder bij wonen, werken en opgroeien, altijd vanuit hun eigen kracht en talent. Dat drijft ons elke dag. Wij geloven namelijk dat iedereen ertoe doet. En dat onze samenleving pas een samenleving is als we doen wat het woord betekent: samenleven”.

Duurzaam Installatieconcept

Voor de conditionering van het binnenklimaat van de KOZ-school in Rotterdam is door Volantis in 2014 een duurzaam installatieconcept ontworpen. Dit systeem voorziet in verwarming, ventilatie en koeling. Een ondergronds energieopslagsysteem in combinatie met een warmtepomp maakt onderdeel uit van het installatieontwerp. Het in 2014 voorgenomen energieopslagsysteem bestond uit een doublet met een warme- en een koude bron, gedimensioneerd op een maximaal debiet van 12 m3 per uur. Beide filters zijn geschikt voor onttrekken en infiltreren van grondwater. De bronnen zouden worden geplaatst in het gecombineerde tweede en derde watervoerend pakket tussen 40 en 240 m-mv.

De ondergrondse WKO installatie is op 1 april 2014 vergund door de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH). Bij de bouw van de KOZ school is besloten het bronzijdige gedeelte van de WKO niet aan te leggen. In 2019 is alsnog besloten over te gaan tot aanleg van het ondergrondse deel van de WKO in de vorm van een monobron in plaats van een doublet.  Met de veldproeven zijn de prestaties van de gerealiseerde bronnen in beeld gebracht. WKDE heeft vastgesteld dat de bronnen ruimschoots voldoen aan de ontwerpuitgangspunten.