Open bodemenergiesystemen zijn geschikt voor het leveren van grote koel en verwarmingsvermogens van 70 kW opgesteld vermogen tot 5000 kW opgesteld vermogen. Vaak gaat het dan om een groot woningbouw complex, een kantoorgebouw of een fabriek. Recent heeft Waterkracht Duurzame Energie (WKDE) voor het bedrijf Kiremko uit Montfoort het gehele vergunning traject mogen uitvoeren. Kiremko is marktleider van machines voor de aardappelverwerkende industrie. Kiremko focust op productontwikkeling, continue verbetering, innovatieve & duurzame technologie en samenwerking. Kiremko is toekomstgericht met respect voor haar team, haar klanten, partners én het milieu. WKDE is er daarom trost op voor Kiremko de QuickScan, m.e.r-beoordelingsnotitie en complete vergunningaanvraag Waterwet te mogen uitvoeren.

Vergunningaanvraag Kiremko gereed: nieuw open WKO systeem

Voordat de vergunningen worden aangevraagd is het verstandig een voorstudie te doen, waar mee een Quick scan gemaakt wordt wat er wel of niet mag en kan. De bodem is namelijk niet overal hetzelfde en de overheid stelt van plaats tot plaats andere voorwaarden. Het zou ook goed kunnen dat een gesloten bodemenergiesysteem een beter passende optie is. WKDE maakt ook een uitvoeringsbudget zodat u weet wat de realisatiekosten zijn.

Als de Quick scan positief uitpakt wordt een een milieu effect beoordelingsnotitie geschreven en aan de vergunningverlener ter beoordeling voorgelegd. Vaak uit deze notitie dat  een m.e.r. onderzoek niet nodig is.

Daarna kan de vergunning Waterwet en de lozingsvergunning worden aangevraagd. Wanneer de vergunningen verleend zij kan het grondboorbedrijf de WKO bronnen boren. Bij Kiremko werd dit uitgevoerd door Duratherm Nederland BV. Het totale traject van QuickScan tot realisatie kan wel 1 jaar duren. Het is dus verstandig tijdig te beginnen.

WKDE is een relatief klein bureau waarbij de medewerkers een geohydrologische opleiding hebben Met een zeer gevarieerd aantal projecten is met geohydrologische vraagstukken reeds 15 jaar ervaring opgedaan. Onze medewerkers komen uit de (grondboor)praktijk. Met de voeten op de grond kunnen we doelgericht aan de slag gaan. Door met een netwerkstructuur van partnerbedrijven te werken  kan snel een flexibel gewerkt worden en de juiste deskundigheid geactiveerd worden. Sinds februari 2020 is  het  open WKO systeem bij Kiremko in werking.